Back.png

Srednja šola in gimnazija

 

Kemija

Pokrivamo vsa poglavja. Naj naštejemo samo nekatera :

Anorganska kemija

 

Nomenklatura - poimenovanje elementov in spojin

 

- imenovanje elementov,

 

- imenovanje binarnih spojin,

 

- imenovanje kislin in baz,

 

- imenovanje soli.

 

Snov in njene lastnosti

 

- čiste snovi in zmesi,

 

- gostota snovi,

 

- molska masa in osnovni množinski računi,

 

- plinski računi in plinski zakoni,

 

- gostota plinov,

 

- raztopine.

 

Formule spojin in enačbe

 

- masni delež in masna razmerja,

 

- določanje formule spojin,

 

- zapis kemijskih reakcij,

 

- stehiometrija,

 

- presežek reaktantov.

 

Zgradba atoma

 

- delci v atomu,

 

- izotopi,

 

- ioni,

 

- elektronska ovojnica,

 

- periodičnost elementov in njihovih lastnosti.

 

Kemijska vez in struktura snovi

 

- ionska, kovalentna in kovinska vez,

 

- struktura molekul.

 

Molekulske vezi

 

- lastnosti trdnih snovi,

 

- osnovne kristalne celice.

 

Termokemija

 

- segrevanje snovi,

 

- entalpija,

 

- energija kemijske reakcije,

 

- standardna vezna entalpija,

 

- energijske spremembe pri raztapljanju.

 

Kemijska kinetika

 

- vplivi na hitrost kemijske reakcije,

 

- hitrost kemijske reakcije.

 

Kemijsko ravnotežje

 

- konstante ravnotežja,

 

- osnovni računi za ravnotežne reakcije,

 

- La Chatelierovo načelo in vplivi na ravnotežje

 

 Ravnotežja v vodnih raztopinah

 

- protolitske reakcije,

 

- osnovni izračuni pH in indikatorji,

 

- reakcija nevtralizacije in titracija,

 

- elektrolitska disociacija,

 

- hidroliza soli in pufri,

 

- honske reakcije.

 

Redukcija in oksidacija

 

- redoks spremembe,

 

- urejanje enačb pri redoks reakcijah,

 

- elektrokemijska napetostna vrsta,

 

- stehiometrija redoks reakcij,

 

- galvanski člen,

 

- elektroliza,

 

- računske naloge iz elektrolize.

 

 

  

 

 

Organska kemija

 

Oglijkove spojine

 

- lastnosti in prepoznavanje organskih spojin,

 

- elementna sestava organskih spojin in dokaz le-teh,

 

- razvrstitev organskih spojin.

 

Ogljikov atom

 

- elektronska struktura ogljikovega atoma,

 

- vezi v organskih spojinah,

 

- vodikova vez v organskih spojinah.

 

Nomenklatura organskih spojin

 

- aciklični ogljikovodiki,

 

- ciklični ogljikovodiki,

 

- halogenirani ogljikovodiki,

 

- aromatske spojine,

 

- organske kisikove spojine,

 

- alkoholi in fenoli,

 

- aldehidi in ketoni,

 

- karboksilne kisline,

 

- estri,

 

- etri,

 

- dušikove organske spojine.

 

Izomerija organskih spojin

 

- verižna izomerija,

 

- položajna izomerija,

 

- funkcionalna izomerija,

 

- geometrijska izomerija,

 

- konformacijska izomerija,

 

- optična izomerija,

 

- kiralnost, sučnost in konfiguracija.

 

Reaktivnost organskih spojin

 

- elektrofili, nukelofili in radikali,

 

- substitucije,

 

- radikalska substitucija,

 

- nukleofilna substitucija

 

- elektrofilne substitucije,

 

- adicije,

 

- elektrofilne adicije,

 

- nukleofilne adicije,

 

- eliminacije,

 

- eliminacije znotraj organskih spojin,

 

- etrenje,

 

- estrenje.

 

Druge reakcije organskih spojin

 

- reakcije karboskilnih kislin,

 

- oksidacija in redukcija organskih spojin,

 

- reakcije dušikovi spojin,

 

- polimerizacije.

 

 

Lastnosti organskih spojin

 

- ogljikovodiki in njihovi halogenirani derivati,

 

- organske kisikove spojine,

 

- organske dušikove spojine,

 

- lipidi in površinsko aktivna sredstva,

 

- ogljikovi hidrati,

 

- aminokisline in beljakovine,

 

- naravni in sitezni polimeri.

Iniciativa Pedagogi in učitelji

Zavod Atriya

© 2015 - 2020 Iniciativa Pedagogi in učitelji