Back.png

Srednja šola in gimnazija

 

Fizika

Pokrivamo vsa poglavja. Naj naštejemo samo nekatera :

3. letnik

 

Električno polje

 

- električna sila in Coulombov zakon,

 

- jakost električnega polja,

 

- električna napetost,

 

- gibanje delcev v električnem polju.

 

Električni tok

 

- električni tok,

 

- električni upor,

 

- lektrična moč.

 

Magnetno polje

 

- magnetna sila na električne delce,

 

- magnetna sila na tokovni vodnik,

 

- navor magnetne sile,

 

- gostota magnetnega polja,

 

- magnetno polje trajnega magneta,

 

- snov v magnetnem polju.

 

Magnetna indukcija

 

- magnetni pretok,

 

- indukcija pri premikanju vodnika v magnetnem polju,

 

- Faradayev zakon indukcije,

 

- lastna indukcija,

 

- izmenična napetost,

 

- električni nihajni krog.

 

Fizika delcev

 

- sestavni deli atoma,

 

- fotoni in fotoefekt,

 

- elektronska stanja atomov ter emisijski in absorpcijski spekter,

 

- rentgenska cev in zavorno sevanje,

 

- atomsko jedro in jedrske reakcije,

 

- radioaktivnost.

 

 

2. letnik

 

Delo in energija

 

- delo sile,

 

- kinetična energija,

 

- potencialna energija

 

- prožnostna energija,

 

- moč.

 

Tekočina

- Bernoullijeva enačba,

 

- viskoznost,

 

- površinska napetost.

 

Toplota

 

- toplota in temperatura,

 

- prehajanje toplote,

 

- toplotno ravnovesje,

 

- toplotni stroji,

 

- entropija.

 

Termične lastnosti snovi

 

- plinska enačba,

 

- termično raztezanje snovi,

 

- fazne spremembe snovi.

 

Nihanje

 

- harmonično nihanje,

 

- matematično nihalo,

 

- vzmetno nihalo,

 

- vsiljeno nihanje in resonanca,

 

- dušeno nihanje.

 

Transverzalno valovanje in valovanje na vrvi

 

- potujoče transverzalno valovanje,

 

- stoječe valovanje in lastno nihanje vrvi.

 

Longitudinalno valovanje in zvok

 

- širjenje in odboj zvoka,

 

- potujoče longitudinalno valovanje,

 

- Dopplerjev pojav,

 

- stoječe valovanje zvoka in zvok v piščali,

 

- uklon in interferenca zvoka,

 

- energija zvoka,

 

- valovanje na gladini kapljevine.

 

Valovna narava svetlobe

 

- uklonska mrežica.

 

Geometrijska optika

 

- odboj in lom svetlobe,

 

- optično preslikavanje,

 

- zrcala,

 

- leče,

 

- optične naprave.

 

 

1. letnik

 

Merjenje

 

- merske napake

 

Pretvarjanje enot

 

- čas,

 

- dolžina,

 

- površina ,

 

- prostornina, 

 

- mešane enote. 

 

Gibanje

 

- premo gibanje,

 

- enakomerno gibanje,

 

- neenakomerno gibanje,

 

- prosti pad in navpični met,

 

- krivo gibanje,

 

- vodoravni met,

 

- enakomerno kroženje,

 

- neenakomerno kroženje.

 

Sila

 

- sila kot vektor,

 

- vzajemno delovanje sil,

 

- vrste mehanskih sil,

 

- sila in pospešek,

 

- sile pri kroženju,

 

- navor, 

 

- gravitacija.

 

Sila in gibanje

 

- gibalna količina,

 

- sila curka,

 

- vrtilna količina.

 

Snov

 

- gostota snovi,

 

- zgradba snovi,

 

- deformacija trdnin,

 

- tlak v tekočini,

 

- vzgon.

Iniciativa Pedagogi in učitelji

Zavod Atriya

© 2015 - 2020 Iniciativa Pedagogi in učitelji