Back.png

Osnovna šola

 

Matematika

Pokrivamo vsa poglavja. Naj naštejemo samo nekatera :

9. razred

- izrazi,

- enačbe,

- algebrski ulomki,

- besedilne naloge,

- sorazmerje in podobnosti,

- geometrijska telesa,

- odnosi med geometrijskimi elementi v prostoru,

- prizma,

- valj,

- piramida,

- stožec in krogla,

- vzorci in zaporedja,

- obdelava podatkov,

- linearna funkcija.

 

 

8. razred

- racionalna števila,

- številske množice,

- računanje z racionalnimi števili,

- potence in koreni,

- enačbe in neenačbe,

- izrazi s spremenljivkami,

- funkcije in sorazmerja,

- večkotniki,

- krog in deli kroga,

- Pitagorov izrek,

- kocka in kvader.

 

 

7. razred

- naravna števila,

- ulomki,

- računanje z ulomki,

- preslikave,

- trikotniki,

- štirikotniki,

- obseg in ploščina,

- odstotki in podatki,

- deljivost,

- praštevila in sestavljena števila,

- razcep na prafaktorje,

- skupni delitelj in skupni največji delitelj,

- skupni večkratnik in najmanjši skupni večkratnik,

- besedilne naloge,

- naravna števila,

- grafična ponazoritev ulomka,

- ulomek na številskem poltraku,

- ulomki kot količniki,

- razširjanje ulomkov,

- krajšanje ulomkov in okrajšani ulomek,

- ulomki in decimalna števila,

- urejanje ulomkov.

 

 

6. razred

- naravna števila,

- računanje z naravnimi števili,

- ulomki,

- decimalna števila,

- računske operacije z decimalnimi števili,

- enačbe in neenačbe,

- osnovni geometrijski pojmi,

- koti im merjenje kotov,

- krožnica in krog,

- obseg, ploščina, prostornina in masa,

- vzorci, simetrija in zaporedja,

- obdelava podatkov.

 

 

5. razred

- števila,

- oblike,

- številska premica,

- naravna števila,

- zaporedja števil,

- množenje,

- D, S, T,

- množice,

- graf, tabela,

- daljica,

- številski izrazi v oklepajih,

- enačbe,

- obseg in ploščina,

- mreže,

- potenca,

- računanje,

- deli celote,

- količine.

 

 

4. razred

- besedilne naloge s sklepanjem,

- simetrale,

- urejanje naravnih števil,

- merske enote, količine,

- množenje in deljenje do 1.000,

- delitel, večkratnik,

- deli in ulomki.

 

 

3. razred

- telesa in liki,

- simetrija,

- seštevanje,

- množice,

- naloge z besedilom.

Iniciativa Pedagogi in učitelji

Zavod Atriya

© 2015 - 2020 Iniciativa Pedagogi in učitelji