Back.png

Osnovna šola

 

Kemija

Pokrivamo vsa poglavja. Naj naštejemo samo nekatera :

9. razred

- ogljikovodiki-vezi,
- ogljikovodiki-formule,
- ogljikovodiki-poimenovanje,
- ogljikovodiki-strukturna formula,
- ogljikovodiki-racionalna formula,
- ogljikovodiki-molekulska formula,
- ogljikovodiki-modeli,
- ogljikovodiki-razvejani-poimenovanje,
- ogljikovodiki-verižna izomerija,
- ogljikovodiki-položajna izomerija,
- ogljikovodiki-lastnosti-temperatura,
- ogljikovodiki-lastnosti-gostota in topnost,
- ogljikovodiki-lastnosti-gorenje,

- ogljikovodiki-nafta,
- ogljikovodiki-vplivi na okolje,
- ogljikovodiki-substitucija in adicija,

- ogljikovodiki-polimeri,
- kisikove organske spojine-alkoholno vrenje,
- kisikove organske spojine-alkoholi-lastnosti,
- kisikove organske spojine-delitev alkoholov,
- kisikove organske spojine-poimenovanje alkoholov,
- kisikove organske spojine-oksidacija alkoholov,
- kisikove organske spojine-dehidriranje alkohola,
- kisikove organske spojine-funkcionalna izomerija,
- kisikove organske spojine-karboksilne kisline,
- kisikove organske spojine-karboksilne kisline-poimenovanje,
- kisikove organske spojine-karboksilne kisline-lastnosti,
- kisikove organske spojine-karboksilne kisline-estri,
- kisikove organske spojine-poimenovanje,
- kisikove organske spojine-pisanje formul,
- kisikove organske spojine-maščobe,
- kisikove organske spojine-maščobe-delitev,

- kisikove organske spojine-maščobe-lastnosti,
- kisikove organske spojine-maščobe-emulzije,
- kisikove organske spojine-mila,
- kisikove organske spojine-mila-delovanje,
- kisikove organske spojine-ogljikovi hidrati,
- kisikove organske spojine-monosaharidi,

- kisikove organske spojine-disaharidi,
- kisikove organske spojine-polisaharidi,
- kisikove organske spojine-kondenzacija,
- dušikove organske spojine-amini,
- dušikove organske spojine-aminokisline,
- dušikove organske spojine-peptidna vez,
- dušikove organske spojine-beljakovine-delitev,
- dušikove organske spojine-beljakovine-pomen,
- dušikove organske spojine-beljakovine-lastnosti,
- dušikove organske spojine-encimi,
- hranila in živila,
- hranila,
- energijska vrednost živil,

- kemijski račun-ponovitev ar, mr,
- kemijski račun-množina snovi,
- kemijski račun-molska masa,
- kemijski račun-vaj
- kemijski račun-zakon e,o ohranitvi mase,
- kemijski račun-računanje.

  

  

8. razred

- snovi in njihove lastnosti,
- snovi, čiste snovi in zmesi,
- agregatna stanja,
- atom, molekula,
- modeli atomov in molekul,
- modeli in kemijske formule,
- kemijske formule,
- teorija o zgradbi atoma,
- atom delci v atomu,
- vrstno in masno število,
- elektronska ovojnica,
- izotopi,
- periodni sistem elementov (PSE),
- ioni,
- kationi in anioni,
- ionska vez,
- lastnosti ionskih spojin,
- kovalentna vez,
- lastnosti kovalentne vezi,
- kovalentne vezi pri ogljiku,
- kovinska vez,
- kemijske vezi- utrjevanje,
- fizikalne spremembe,
- kemijske spremembe,
- kemijske reakcije,
- zakon o ohranitvi mase,
- kemijske reakcije in energija,
- kemijske enacbe,
- kemijske reakcije - utrjevanje,
- viri elementov in spojin,
- lastnosti elementov v pse,
- Ar in mr,
- masni delež elementa v spojini,
- kovine in nekovine,
- reaktivnost in uporaba kovin,
- alkalijske kovine,
- zemeljskoalkalijske kovine,
- značilne spojine in uporaba- alk in zemeljskoalk kovine,
- prehodni elementi,
- pridobivanje železa,
- železo, jeklo in rjavenje,
- baker in živo srebro,
- ogljik,
- dušik in fosfor,
- kisik in žveplo,
- halogeni elementi,
- žlahtni plini,
- elementi v PSE- utrjevanje,
- kisline v okolju,
- baze v okolju,
- formule kislin in baz,
- indikatorji,
- Ph lestvica,
- indikatorji in ph lestvica,
- kisline, baze in električni tok,
- nekovinski in kovinski oksidi,
- kisline in baze ioni,
- oksonijev in hidroksidni ion,
- kisline in baze - jakost,
- nevtralizacija,
- soli,
- uporaba kislin, baz in soli v življenju,
- vpliv k in b na okolje, kisli dež,
- K b s utrjevanje,
- raztopine | Raztopine in topnost,
- masni delež topljenca,
- odstotni delež topljenca,
- topnost utrjevanje.

Iniciativa Pedagogi in učitelji

Zavod Atriya

© 2015 - 2020 Iniciativa Pedagogi in učitelji